خبرها

اخبار

خبرها

 تخلیه خانه‌ها عبدالله» در
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تخلیه آب از معابر و خانه‌ها در «کوت عبدالله»