فال حافظ

فال حافظ

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالي
صحبت حور نخواهم که بود عين قصور
سر سوداي تو در سينه بماندي پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوايي گشتم
همچو چنگ ار به کناري ندهي کام دلم
ماجراي دل خون گشته نگويم با کس
گر به هر موي سري بر تن حافظ باشد
حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن ميکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعي نبود پروازم
با خيال تو اگر با دگري پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردي رازم
به هوايي که مگر صيد کند شهبازم
از لب خويش چو ني يک نفسي بنوازم
زان که جز تيغ غمت نيست کسي دمسازم
همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

تعبیر فال : ملول و ناراحت هستی. فکر می کنی محرم راز و دوست صمیمی پیدا نمی شود تا در حل مشکلات به تو کمک کند. خودخوری و افسردگی را رها کن و به خود ایمان بیاور. راه نجات، شناخت توانایی های خود است. به هدف خود ایمان داشته باش تا به مقصود برسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.